วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงงานคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน  แผ่นพับ เรื่อง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
ผู้จัดทำโครงงาน
ด.ช.  ธีรยุทธ  คล้ำสกุล        ด.ช. รุ่งโรจน์  โกมลเปริน
ด.ช.  ศาสตรา บุบผา            ด.ญ.  รุ้งฉัตร์    จูตะเสน
ด.ช.   ธนพล   กองสี            ด.ญ.   มลฤดี      คชสีห์
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารย์   จิราพร         ฝีมือช่าง
อาจารย์    ธิดารัตน์      สังข์อนันต์
บทคัดย่อ
สัตว์ที่มีกรดูกสันหลังมี 5 ประเภท 1.สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น แมวหมา นกเพนกวิน 2. สัตว์ปีก เช่น นก เป็ด 3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ เขียด คางคก 4. สัตว์จำพวกปลา เช่น ปลานิล ปลาการ์ตูน  5. สัตว์เลื้อยคลาน
วัตถุประสงค์     ทำขึ้นเพื่อไว้ศึกษาเรียนรู้  มีวิธีการแบบแผ่นพับ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
มาจากการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
1.    เพื่อให้น้องๆได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2.    สามารถรู้เรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากขึ้น
3.    เพื่อต้องการทราบเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจึงจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมา
วิธีการดำเนินการ
-          วัสดุอุปกรณ์
1.   ฟิวส์เจอร์บอร์ด     2.  กาวสองหน้า   3.  กระดาษใส    4.  แทบกาว
5.   คัตเตอร์                 6.  กรรไกร           7.  ไม้บรรทัด     8.  ดินสอ
วิธีการดำเนินการ
1.    ดินสอไม้บรรทัดมาวัดที่ฟิวส์เจอร์บอร์ดในขนาดที่กำหนด กว้าง 24 ยาว 31

2.    เมื่อตัดไว้เรียบร้อยทั้งหมด 7 ชิ้น

3.    ก็นำกาวมาต่อกัน

4.    นำคัตเตอร์หรือกรรไกรตัดตกแต่งให้เรียบร้อย


5.    จัดการเตรียมโครงงานที่ทำเมื่อเสร็จโครงงานก็นำโครงงานที่ทำเสร็จแล้วมาติดที่ฟิวส์เจอร์บอร์ดโดยใช้กาวสองหน้าติด

6.    เสร็จแล้วก็นำมาตกแต่งให้สวยงาม
ขอขอบคุณ        อาจารย์   จิราพร          ฝีมือช่าง       อาจารย์   ธิดารัตน์       สังข์อนันต์
เอกสารอ้างอิง    http://www.thaigoodview.com

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน


การทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

การวางแผนในการทำโครงงาน

การลงมือทำโครงงาน

การเขียนรายงาน

การแสดงผลงาน

1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้

ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน

เหมาะสมกับระดับความรู้

เหมาะสมกับความสามารถ

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้

งบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน

มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา

ความปลอดภัย

มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การใส่คอนแทคเลนส์

การใส่คอนแทคเลนส์


1.เล็บนิ้วชี้และนิ้วโป้งของมือข้างที่ถนัดควรจะตัดสั้นเรียบร้อยเพราะเราต้องใช้ในการใส่คอนแทคถอดคอนแทคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาถอด ถ้าเล็บยาว ตาอาจจะบอดเพราะบาดเจ็บจากเล็บคุณเองค่ะ

2.เริ่มจากการใช้ปลายนิ้วหยิบคอนแทคเลนส์มาวางบนมืออีกข้างแล้วหยดน้ำยาคอนแทคลงบนเลนส์ แล้วใช้นิ้วชี้ถูคอนแทคเป็นแนวเส้นตรงกลับไปมา

3.จากนั้นวางคอนแทคเลนส์บนปลายนิ้วชี้ข้างที่ถนัด ใช้มืออีกข้างเปิดเปลือกตาไว้

4.แล้วเอาคอนแทคแตะลงไปบนตา หลับตาแล้วใช้นิ้วมือนวดเปลือกตาเบาๆ เพื่อให้คอนแทคเข้าที่ (บางทีก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้)