วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงงานคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงงาน  แผ่นพับ เรื่อง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
ผู้จัดทำโครงงาน
ด.ช.  ธีรยุทธ  คล้ำสกุล        ด.ช. รุ่งโรจน์  โกมลเปริน
ด.ช.  ศาสตรา บุบผา            ด.ญ.  รุ้งฉัตร์    จูตะเสน
ด.ช.   ธนพล   กองสี            ด.ญ.   มลฤดี      คชสีห์
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารย์   จิราพร         ฝีมือช่าง
อาจารย์    ธิดารัตน์      สังข์อนันต์
บทคัดย่อ
สัตว์ที่มีกรดูกสันหลังมี 5 ประเภท 1.สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น แมวหมา นกเพนกวิน 2. สัตว์ปีก เช่น นก เป็ด 3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ เขียด คางคก 4. สัตว์จำพวกปลา เช่น ปลานิล ปลาการ์ตูน  5. สัตว์เลื้อยคลาน
วัตถุประสงค์     ทำขึ้นเพื่อไว้ศึกษาเรียนรู้  มีวิธีการแบบแผ่นพับ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
มาจากการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
1.    เพื่อให้น้องๆได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
2.    สามารถรู้เรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากขึ้น
3.    เพื่อต้องการทราบเรื่องสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจึงจัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้นมา
วิธีการดำเนินการ
-          วัสดุอุปกรณ์
1.   ฟิวส์เจอร์บอร์ด     2.  กาวสองหน้า   3.  กระดาษใส    4.  แทบกาว
5.   คัตเตอร์                 6.  กรรไกร           7.  ไม้บรรทัด     8.  ดินสอ
วิธีการดำเนินการ
1.    ดินสอไม้บรรทัดมาวัดที่ฟิวส์เจอร์บอร์ดในขนาดที่กำหนด กว้าง 24 ยาว 31

2.    เมื่อตัดไว้เรียบร้อยทั้งหมด 7 ชิ้น

3.    ก็นำกาวมาต่อกัน

4.    นำคัตเตอร์หรือกรรไกรตัดตกแต่งให้เรียบร้อย


5.    จัดการเตรียมโครงงานที่ทำเมื่อเสร็จโครงงานก็นำโครงงานที่ทำเสร็จแล้วมาติดที่ฟิวส์เจอร์บอร์ดโดยใช้กาวสองหน้าติด

6.    เสร็จแล้วก็นำมาตกแต่งให้สวยงาม
ขอขอบคุณ        อาจารย์   จิราพร          ฝีมือช่าง       อาจารย์   ธิดารัตน์       สังข์อนันต์
เอกสารอ้างอิง    http://www.thaigoodview.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น