วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน


การทำโครงงานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การคิดหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

การวางแผนในการทำโครงงาน

การลงมือทำโครงงาน

การเขียนรายงาน

การแสดงผลงาน

1.การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

ขั้นตอนการเลือกหัวเรื่องเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญหัวเรืองของโครงงานจะต้องชัดเจนน่าสนใจและเป็นความยากรู้

ข้อควรคำนึงในการเลือกหัวเรื่องในการทำโครงงาน

เหมาะสมกับระดับความรู้

เหมาะสมกับความสามารถ

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้

งบประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน

มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา

ความปลอดภัย

มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น